Start of main content

Results of Ballots 2022

Board of Trustees

Vice President

 • Samantha Hubbard BEng IEng FIET
 • Eur Ing Dr Carol Marsh OBE EngD CEng FIET

Ordinary Member

 • Anni Feng MEng CEng MIET
 • Dr Ronjon Nag BSc MS PhD CEng FIET

Council

Ordinary Member

 • Professor Andy Downton BSc PhD CEng FIET
 • Susan Jones MEng CEng FIET
 • King On Lee IEng MIET
 • Senamiso Mathobela MSc CEng MIET
 • Ben Obiri-Bonney BEng MSc CEng MIET
 • Alkis Spyrou CEng MIET

Communities Resourcing Committee

Ordinary Member

 • Jon Ratcliff BEng MSc CEng MIET

Detailed ballot results