Start of main content

Constitution of Council 2018-2019

Chair

 •  Mr C R Davis BSc CEng FIET

Deputy Chair

 • Dr P M Ward BSc PhD CEng FIET

Ordinary Members

 • † Mr A R Ball IEng MIET
 • * Professor I F Bitterlin PhD CEng FIET
 • † Dr R A Cepeda Lopez BEng MSc PhD CEng FIET 
 • * Mr C R Davis BSc CEng FIET
 • * Dr W D Evans MA DPhil FIET
 • † Mr J Garnham ICTTech TMIET2
 • + Miss J C Y Ho BMath MSc LLB MIET1
 • † Mr D Hogan BSc CEng FIET
 • † Ms R Hurst FREng MSc FIET
 • + Miss A Hutty MEng CEng MIET2
 • * Eur Ing Dr P E Mason BEng MSc PhD CEng MIET
 • + Mr A McCabe BEng CEng MIET
 • + Mr I H M Murdoch MEng CEng MIET1
 • † Dr C Muthamizhchelvan PhD FIET1
 • † Dr P M Needham BA PhD CEng FIET
 • * Ms D E Ohlson MEng CEng FIET
 • + Professor I Phillips BSc CEng FIET
 • + Mr M G Prewett BSc IEng FIET
 • + Mr J D Ratcliff BEng MSc CEng MIET
 • * Mr A Spyrou MEng CEng MIET12
 • * Dr K Sugden BSc MSc PhD MIET
 • † Dr C W To BEng MA CEng FIET
 • + Dr P M Ward BSc PhD CEng FIET
 • + Dr D T Williams MEng EngD CEng FIET
 • * Ms K M Wong BEng MIET12
 • * One casual vacancy
 • † One casual vacancy.

President

 • * Mr M D Carr OBE FREng BSc(Eng) HonDTech CEng FIET

 

* will retire from that office on 30 September 2019
+ will retire from that office on 30 September 2020
† will retire from that office on 30 September 2021

1 resident outside the UK 
2 under 36 at the date of election